ANBI gemeente Maas-Heuvelland ANBI gemeente Maas-Heuvelland

Algemene gegevens Gemeente Maas-Heuvelland behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
Telefoonnummer (facultatief): 043-343 7827 (Emilie Hilbers, Scriba)
RSIN/Fiscaal nummer: 815170099
Website adres: www.maasheuvelland.nl
E-mail:
Adres: Vrijthof 24
Postcode: 6211 LE
Plaats: Maastricht
Postadres: Postbus 486
Postcode: 6200 AL
Plaats: Maastricht
 
De protestantse gemeente Maas-Heuvelland (PKN) is een gemeente rondom Maastricht, Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen. Als gemeente willen we een actieve, laagdremelige en gastvrije gemeente zijn die in openheid: samen leeft, samen deelt en samen gelooft, in navolging van Jezus Christus. We komen samen in erediensten en organiseren activiteiten om ons geloof te uiten en te verdiepen.

De Protestantse gemeente Maas-Heuvelland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Maas-Heuvelland.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Op de website www.maasheuvelland.nl vindt u het beleidsplan (Doelstellingen 2013-2016) van onze gemeente op de pagina www.maasheuvelland.nl/documenten.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De protestantse gemeente Maas-Heuvelland is een samengevoegde gemeente, d.w.z. dat zij is ontstaan uit samenvoeging van de protestante gemeenten St. Jan in Maastricht, Meerssen-Valkenburg a/d Geul en Vaals-Gulpen. Deze vroegere zelfstandige gemeenten zijn nu de kernen waaruit de samengevoegde gemeente bestaat. De manier waarop de gemeente haar activiteiten organiseert is vastgelegd in de zgn. lokale regeling (zie www.maasheuvelland.nl/documenten).

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Naast kerkenraad, college van kerkrentmeesters, college van diakenen hebben wij in onze gemeente ook 3 kernraden, in de vroegere zelfstandige gemeenten Maastricht, Meerssen-Valkenburg a/d Geul en in Vaals-Gulpen. De kernraden zijn, in overeenstemming met onze lokale regeling, verantwoordelijk voor  pastorale activiteiten en uitvoering van de eredienst.

Verslaggeving over de samenstelling en contactgegevens van de activiteiten van de kerkenraad, het college van Kerkrentmeesters, de diaconie en de kernraden is te vinden op de algemene website van de gemeente Maas-Heivelland (www.maasheuvelland.nl)

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Werkelijk geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Staat van Baten en Lasten 2014
  2015 2015 2014
  werkelijk begroot werkelijk

BATEN
 
Vaste vrijwillige bijdragen  € 137.824  € 151.000   € 149.003
Solidariteitskas  € 3.135  € 4.500  € 2.995
Collecten  € 14.331  € 16.000  € 15.106
Giften  € 29.849  € 9.000  € 16.522
Subtotaal levend geld  € 185.139  € 180.500  € 183.626
       
Bijdragen en subsidies pastoraat  € 45.840  € 39.000  € 39.064
Verhuur en subsidies kerkgebouwen en ontmoetingscentra  € 116.563  € 144.108  € 152.295
Overige opbrengsten  € 3.689  € 4.800  € 7.947
Subtotaal overige inkomsten  € 166.092  € 187.908  € 199.306
       
Totaal baten  € 351.231  € 368.408  € 382.932

LASTEN
 
Kosten pastoraat en eredienst  € 233.212  € 230.500  € 233.648
Kosten kerkgebouwen en ontmoetingscentra  € 130.664  € 208.662  € 200.471
Overige kosten  € 44.424  € 41.700  € 35.553
       
Totaal lasten  € 408.300  € 480.662  € 469.672
Saldo voor rente en opbrengst beleggingen  € -57.069  € -112.254  € -86.740

RENTE EN OPBRENGST BELEGGINGEN
 
Exploitatie panden  € 2.859  € 13.803  € 36.063
Rente en opbrengst beleggingen  € 61.905  € 66.000  € 123.007
       
Totaal rente en beleggingen  € 64.764  € 79.803  € 159.070
Saldo voor bijdragen in het tekort  € 7.695  € -32.451  € 72.330

BIJDRAGEN IN HET TEKORT
 
Besteding onderhoudsvoorziening Kloosterkerk   € 15.600  
Bijdrage vriendenstichtingen in onderhoudsvoorziening   € 5.000  

EINDSALDO
 
     
eindsaldo € 7.695 € -11.851 € 72.330

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Op de zondagen 24 april en 2 mei heeft de jaarrekening over het jaar 2015 ter inzage gelegen in de kerkgebouwen van onze gemeente. Deze samenvatting is een verkorte weergave  daarvan. Na het positieve resultaat in 2014 geeft ook de Jaarrekening 2015 een positief saldo, zij het aanmerkelijk bescheidener. Onderstaande tabel geeft de staat van baten en lasten weer over 2015, met ook de cijfers over 2014 zodat hiermee de financiële ontwikkeling over de laatste twee jaar kan worden gevolgd.

Het totaal aan baten is in 2015 teruggelopen met ruim € 30.000,-- ten opzichte van 2014. Opvallend zijn de teruggang van de vaste vrijwillige bijdragen en de bijdragen uit verhuur en subsidies van kerkgebouwen en ontmoetingscentra. Daar staat tegenover een toename van de collecten en giften, waaraan vooral een (eenmalig) ontvangen legaat debet is. 
De lasten ten opzichte van de begroting zijn ook lager uitgevallen. Per saldo is er minder uitgegeven aan het onderhoud aan gebouwen. De opbrengst van rente en beleggingen is in lijn met de begroting, maar aanmerkelijk lager dan in 2014 het geval was.   

De jaarrekening 2015 toont met het hierboven aangegeven resultaat een vrij kwetsbare financiële situatie aan, waaraan het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad alert op dienen te blijven.

De algemene reserve bedroeg op 31 december 2015 €  1.550.926,-- waarbinnen aan voorzieningen voor onderhoud zijn gereserveerd een bedrag van in totaal € 400.830,--.

terug