College van Diakenen College van Diakenen

De diaconie gaat ervan uit dat Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de diaconie mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen.

Mensen kunnen bij de kerk aankloppen en hulp ontvangen om uit hun situatie te komen. De diaconie biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: 'diaconaat'. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd
De kerk steunt zo tal van mensen, wereldwijd én in Nederland, die in kwetsbare omstandigheden leven. Soms met geld, maar vaak ook anders. Diakenen willen bijdragen aan een rechtvaardige, duurzame samenleving, waar ieder mens tot zijn recht komt:

Heeft u ons nodig, de diaconie werkt in de 3 kernen van de protestantse gemeente Maas-Heuvelland, dan kunt u via de contact-pagina de betreffende gegevens vinden.

Wilt u geld geven aan de diaconie? Dan kan dat onder andere met iDEAL via onze webshop.

 
Collectebonnen Collectebonnen

Wilt u tijdens de collecte in de kerkdienst geen gebruik maken van contant geld? Of wilt u uw collectegiften aftrekken van de belasting? Dan kunt u gebruik maken van collectebonnen. 

De bonnen zijn er in waardes van € 2 (oranje), € 1 (blauw) en € 0,50 (wit). Elke collectebon wordt geleverd op een vel van 20 stuks. een setje collectebonnen, van elk een, kost euro 70,--

Collectebonnen kunt u fiscaal aftrekken van de belastingen als een gift. Elk vel heeft een ontvangststrook als bewijs daarvoor.

U kunt deze bonnen via de webshop bestellen.

 
Aankomende collectes Aankomende collectes

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week. Zondagen die hier niet genoemd staan, zijn zondagen bestemd voor de eigen diaconie. Vanuit deze gelden worden mensen die op de plaatselijke diaconie een beroep doen geholpen.

Collectes

16 juli, Wereldwijd in Eckelrade
Dit seizoen gaan we een bezoek brengen aan Wereldwijd. In het volgende nummer van Kerkberichten zullen we een uitnodiging opnemen en ook vertellen hoe we dat gaan doen. Een datum is er nog niet, maar komt ook spoedig. Het is heel goed om mensen die terug willen naar hun land van oorsprong met alles wat we kunnen te ondersteunen.

23 juli Diaconie
We hebben dit jaar al voor heel veel goede doelen gecollecteerd. Nu eens voor onze eigen diaconie, die komt anders in de financiele verdrukking.

30 juli Leger des Heils Maastricht
U kent allen het Leger des Heils, aanwezig in onze stad. Zij bemoeien zich met dak- en thuislozen, verschaffen onderdak en maaltijden. Opvang voor mensen die het even niet meer aan kunnen. Administratieve bijstand en blijvende zorg en begeleiding voor mensen die dit nodig hebben. We zouden in onze gecompliceerde samenleving niet meer zonder hen kunnen.
 
6 augustus Homeless Child, Honduras
Zij ondersteunen lokale organisaties in Honduras, gericht op de opvang van kinderen met verschillende achtergronden en problemen. Er worden niet alleen ondervoede baby’s opgevangen, maar ook wees- en straatkinderen en verslaafde kinderen.

13 augustus Stichting Dienst aan Kerk en Samenleving Buurthuis Het Vrouwenveld, Maastricht
Dertig jaar geleden startte onze stichting als ‘buurtpastoraat’. Op dit ogenblik zijn we veeleer een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft de achterstandspositie van (voormalige) wijkbewoners op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied te verbeteren. Dat gebeurt met name rondom het kunnen beheersen van de Nederlandse taal. Het huis biedt tal van activiteiten aan. Deze dienen om de kwaliteit en het leefklimaat van de wijk te bevorderen. Er zijn cursussen op het gebied van educatie, ontspanning en zingeving. De activiteit ‘Samenspraak’ neemt een centrale plaats in. De insteek van het project is dat een vrijwilliger wordt gekoppeld aan een deelnemer. De begeleiding in taalvaardigheid vindt in de eigen thuissituatie plaats, maar kan ook in het buurthuis plaats vinden. Sinds 2014 is er ook een buurttuin. De verzorging en bewerking van fruit en groenten wordt ook verzorgd door vrijwilligers. Inmiddels biedt een goed uitgeruste keuken de mogelijkheid om maaltijden klaar te maken met producten uit de tuin. Dit alles om verbinding tussen wijkbewoners te bevorderen. Er zal een toelichting worden gegeven door Rasa (coordinator buurthuis).

20 augustus Vincentiusvereniging, Maastricht
De Vincentiusvereniging Maastricht, opgericht in 1848, is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die, uitgaande van het gedachtegoed van Vincentius a Paulo, met behulp van individuele armoedebestrijding op wil komen voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving. De Vincentiusvereniging Maastricht bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. De activiteiten van de Vincentiusvereniging Maastricht, die zich uitstrekken over de gehele gemeente Maastricht, zijn: - hulp bieden bij acute financiele en materiele nood van individuen of gezinnen, die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties. Alle verzoeken om hulp worden uiterst zorgvuldig en discreet behandeld; - ondersteunen van lokale projecten passend binnen de doelgroep.

27 augustus Rugby club Roemenië
Willem Loof en Catalina Goanta gaan u weer uitgebreid vertellen hoe de resultaten zijn van deze bijzondere rugby club.

3 september Diaconie
U mag altijd een doel opgeven wat u belangrijk vindt. Schroom niet, ik ben vrijwel altijd in de kerk en praat graag met u.

 
Tweede collecte: het werk van de gemeente Tweede collecte: het werk van de gemeente

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week.

Elke week is er in de kerken van de gemeente Maas-Heuvelland een tweede collecte voor het werk in onze gemeente. Deze collecte ondersteunt ons pastorale en kerkelijke werk. Bijvoorbeeld: het pastorale werk in de kernen, de viering in onze kerken, vorming en toerusting, en natuurlijk ook: onderhoud en gebruik van onze kerken en gemeenschapsgebouwen. Met deze collecte maakt u mogelijk dat wij leven en werken als gemeente van Jezus Christus.