Actie Kerkbalans 2017

Actie Kerkbalans 2017

De maand januari is landelijk en plaatselijk gereserveerd voor de Actie Kerkbalans. De leden van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland ontvangen een uitnodiging om financieel bij te dragen aan de kerk. Elk jaar komen er veel positieve reacties.

Er zijn nieuwe – voordelige – belastingregels. Kern van de nieuwe regels: uw voordeel is het voordeel van onze Protestantse Gemeente. Lees hieronder meer.
 
Periodiek schenken aan de kerk. De fiscus betaalt mee!
 
De overheid geeft steeds minder subsidies aan kerken en culturele doelen. Maar gelukkig heeft de overheid het voor ons tegelijkertijd financieel aantrekkelijker gemaakt om te schenken aan de kerk. De aftrekbaarheid van giften is namelijk veel ruimer geworden. De bedoeling is dat particuliere giften het wegvallen van overheidssubsidies gaan compenseren. De Belastingdienst maakt het nu mogelijk dat kerkleden veel meer aan de kerk schenken zonder dat hun dit uiteindelijk meer kost in de portemonnee. De Belastingdienst betaalt als het ware mee! De regeling geldt alleen als u een gift vastlegt voor minimaal vijf jaar.

De Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland zou u willen vragen om al direct van deze fiscale regeling gebruik te maken voor de Kerkbalans van 2015. Als u dat wil doen, kunt u dat aangeven aan onze penningmeester Sico Bouwsma (e-mail:

Geen notariële akte meer nodig

Tot 2014 kon u alleen maar periodiek schenken (met volledige aftrekbaarheid) als u dat had vastgelegd in een notariële akte. Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift aan de kerk ook vastleggen in een gewone schriftelijke overeenkomst opgemaakt tussen u en de kerk. U hoeft hiervoor dus niet meer naar de notaris.
Financieel voordeel van een periodieke gift

Veel kerkgangers konden vroeger hun jaarlijkse bijdrage Kerkbalans niet van de belastingen aftrekken. De reden hiervoor is dat giften tot een hoogte van 1% van het belastbare inkomen normaal gesproken niet aftrekbaar zijn. Alleen de bedragen die daarboven komen, konden van de belasting worden afgetrokken. Die drempel geldt nog steeds voor normale, eenmalige, giften.

De Belastingdienst heeft nu een uitzondering gemaakt voor bedragen die u elk jaar schenkt: de zogenaamde periodieke giften. Als u elk jaar een gelijk bedrag aan de kerk schenkt (dat kan ook bij maandelijkse automatische incasso), en dit voor minimaal vijf jaar vastlegt in een schriftelijke overeenkomst, kunt u het hele bedrag van de belastingen aftrekken, vanaf de eerste euro! Onder de oude regeling konden de meesten van ons hun bijdrage aan de kerk nooit van de belastingen aftrekken. De Belastingdienst maakt het nu mogelijk dat kerkleden veel meer aan de kerk schenken zonder dat hun dit uiteindelijk meer kost in de portemonnee!
De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.

Fiscaal voordeel
Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Op de website: www.berekenhet.nl kan men het fiscale voordeel berekenen. Overigens hangt dat voordeel ook samen met het bedrag aan normale, eenmalige, giften. Is dat bedrag al vrij hoog (gelijk of hoger dan 1 procent van het verzamelinkomen), dan is er nauwelijks of geen belastingvoordeel. Maar voor de meeste kerkleden geldt dat zij een flink fiscaal voordeel hebben.

Rekenvoorbeeld: extra geven bij gelijkblijvende uitgaven

  • Belastingtarief 37%: als u voorheen bijvoorbeeld € 1.000 per jaar gaf, kunt u nu € 1.587,30 per jaar geven. U trekt de gehele gift € 1.587,30 af van uw belastbaar inkomen en bespaart 37% van € 1.587,30 aan te betalen belasting: dus € 587,30. Ten gevolge van de fiscale aftrekpost, geeft u nog steeds € 1.000 uit, terwijl de kerk van u € 1.587,30 ontvangt.
  • Belastingtarief 42%: als u voorheen € 1.000 per jaar gaf, kunt u nu € 1.724,14 per jaar geven.
  • Belastingtarief 52%: als u voorheen € 1.000 per jaar gaf, kunt u nu € 2.083,33 per jaar geven.
  Gift 'voorheen' / gift met belastingvoordeel
Belasting% E50,- E100,- E250,- E1000,-
37% E79,37 E158,73 E396,83 E1.587,30
42% E86,21 E172,41 E431,03 E1.724,10
52% E104,17 E208,33 E520,83 E2.083,33

 

terug