Aankomende collectes Aankomende collectes

De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week. Zondagen die hier niet genoemd staan, zijn zondagen bestemd voor de eigen diaconie. Vanuit deze gelden worden mensen die op de plaatselijke diaconie een beroep doen geholpen.

Collectes

16 juli, Wereldwijd in Eckelrade
Dit seizoen gaan we een bezoek brengen aan Wereldwijd. In het volgende nummer van Kerkberichten zullen we een uitnodiging opnemen en ook vertellen hoe we dat gaan doen. Een datum is er nog niet, maar komt ook spoedig. Het is heel goed om mensen die terug willen naar hun land van oorsprong met alles wat we kunnen te ondersteunen.

23 juli Diaconie
We hebben dit jaar al voor heel veel goede doelen gecollecteerd. Nu eens voor onze eigen diaconie, die komt anders in de financiele verdrukking.

30 juli Leger des Heils Maastricht
U kent allen het Leger des Heils, aanwezig in onze stad. Zij bemoeien zich met dak- en thuislozen, verschaffen onderdak en maaltijden. Opvang voor mensen die het even niet meer aan kunnen. Administratieve bijstand en blijvende zorg en begeleiding voor mensen die dit nodig hebben. We zouden in onze gecompliceerde samenleving niet meer zonder hen kunnen.
 
6 augustus Homeless Child, Honduras
Zij ondersteunen lokale organisaties in Honduras, gericht op de opvang van kinderen met verschillende achtergronden en problemen. Er worden niet alleen ondervoede baby’s opgevangen, maar ook wees- en straatkinderen en verslaafde kinderen.

13 augustus Stichting Dienst aan Kerk en Samenleving Buurthuis Het Vrouwenveld, Maastricht
Dertig jaar geleden startte onze stichting als ‘buurtpastoraat’. Op dit ogenblik zijn we veeleer een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft de achterstandspositie van (voormalige) wijkbewoners op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied te verbeteren. Dat gebeurt met name rondom het kunnen beheersen van de Nederlandse taal. Het huis biedt tal van activiteiten aan. Deze dienen om de kwaliteit en het leefklimaat van de wijk te bevorderen. Er zijn cursussen op het gebied van educatie, ontspanning en zingeving. De activiteit ‘Samenspraak’ neemt een centrale plaats in. De insteek van het project is dat een vrijwilliger wordt gekoppeld aan een deelnemer. De begeleiding in taalvaardigheid vindt in de eigen thuissituatie plaats, maar kan ook in het buurthuis plaats vinden. Sinds 2014 is er ook een buurttuin. De verzorging en bewerking van fruit en groenten wordt ook verzorgd door vrijwilligers. Inmiddels biedt een goed uitgeruste keuken de mogelijkheid om maaltijden klaar te maken met producten uit de tuin. Dit alles om verbinding tussen wijkbewoners te bevorderen. Er zal een toelichting worden gegeven door Rasa (coordinator buurthuis).

20 augustus Vincentiusvereniging, Maastricht
De Vincentiusvereniging Maastricht, opgericht in 1848, is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie die, uitgaande van het gedachtegoed van Vincentius a Paulo, met behulp van individuele armoedebestrijding op wil komen voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving. De Vincentiusvereniging Maastricht bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. De activiteiten van de Vincentiusvereniging Maastricht, die zich uitstrekken over de gehele gemeente Maastricht, zijn: - hulp bieden bij acute financiele en materiele nood van individuen of gezinnen, die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties. Alle verzoeken om hulp worden uiterst zorgvuldig en discreet behandeld; - ondersteunen van lokale projecten passend binnen de doelgroep.

27 augustus Rugby club Roemenië
Willem Loof en Catalina Goanta gaan u weer uitgebreid vertellen hoe de resultaten zijn van deze bijzondere rugby club.

3 september Diaconie
U mag altijd een doel opgeven wat u belangrijk vindt. Schroom niet, ik ben vrijwel altijd in de kerk en praat graag met u.

terug